PUG București

Proiectul de revizuire a Planului Urbanistic General al Municipiului București
share

Despre PUG București

Figura 1. Ce înseamnă PUG?

Surse ilustrații https://www.flaticon.com/

Lightbulb by Good Ware, Expensive by Iconjam, System by Freepik, Money Bag by Freepik, Park by Eucalyp, Terrace by Freepik, Save Money by Kiranshastry, Trees by Freepik, House by Muhammad_Usman, Victory by Good Ware

În contextul dezvoltării urbane actuale, domeniul urbanismului se confruntă cu fenomene complexe, care devin din ce în ce mai greu previzibile, însă nu imposibil de gestionat. Astfel, atât instrumentele, cât și mijloacele de gestiune și de planificare, se impun a fi adaptate pentru a putea răspunde suprapunerii a patru elemente fundamentale: domeniul urbanismului, domeniul de gestiune informatică, câmpul structural și cel funcțional.

În domeniul urbanismului, integrarea câmpului structural cu cel funcțional va permite instrumentelor GIS să devină suport constant de decizie în gestiunea eficientă a teritoriului. Prin posibilitatea prevederii unor reglementări flexibile, adaptabile la o dezvoltare dinamică, și prin valorificarea oportunităților de dezvoltare, se poate defini urbanismul dinamic ca o nouă paradigmă a secolului al XXI-lea.

PUG DINAMIC are caracter de reglementare operațională (cf. Legea 350 art. 46, alineatele 1 și 2) asemenea tuturor Planurilor Urbanistice care l-au precedat. Reglementarea, normare a utilizării terenurilor din punct de vedere calitativ și cantitativ, constituie misiunea principală a oricărui Plan Urbanistic General. Spre deosebire însă de Planurile Urbanistice Generale elaborate anterior, PUG Dinamic își pune problema flexibilizării și diversificării controlate a reglementărilor pentru a crește capacitatea de răspuns la dinamica evoluției socio-economice a Municipiului București în context european și global.

Figura 2. PUG Dinamic și cele patru elemente fundamentale
Sursa: Soluție Tehnică PUG Dinamic, p. 10

Având în vedere experiența aplicării prevederilor PUG 2000, un sistem de reglementare rigid și retroactiv conduce la multiple neconcordanțe între prevederile din momentul elaborării și contextul dinamic al procesului de dezvoltare urbană, precum și la proliferarea de documentații de completare și derogare. Pentru a evita consecințele abordării prin repetare al aceluiași sistem care ar conduce invariabil la aceleași rezultate, misiunea principală a PUG Dinamic a devenit elaborarea unei strategii proactive de reglementare adaptabilă, capabilă să absoarbă eficient schimbările contextuale la nivel local, regional și global, cărora Bucureștiul trebuie să le facă față datorită rolului său de capitală europeană.

Evoluția istorică a Municipiului București definește și ilustrează parcursul de formare și de consolidare a structurii sale configurativ-spațiale actuale, prin suprapunerea în straturi succesive cu rol fie de consolidare, fie de modificare și de modelare a etapelor anterioare. Lipsa de finalizare în multe demersuri impuse de evoluția istorică a fost cauza eterogenității actuale a orașului, a caracterului său de arhipelag. PUG Dinamic își propune să valorifice toate aceste particularități și să le speculeze, în demersul său de consolidare a identității capitalei și de creare a unui patrimoniu inalienabil. Modulele istorice coagulante în realizarea acestui parcurs au fost cartierele, ca unice spații urbane purtătoare de tradiție, de spirit și de identitate, mereu prezente în toate etapele de evoluție istorică a orașului, păstrându-și astăzi virtuțile lor definitorii.

Este de remarcat, de asemenea, că evoluția istorică a orașului este cea care a generat Bucureștiul de azi, dar care a produs, în egală măsură, toate problemele și provocările care vor necesita răspunsuri și soluții în PUG Dinamic.

Din punct de vedere al abordării metodologice a PUG-ului, auditul situației existente și implementarea propunerilor vor viza următoarele paliere strategice de abordare a viziunii (componente esențiale ale noului sistem de gestiune urbană propus): BUCUREȘTIUL PERMANENT, BUCUREȘTIUL IDENTITAR, BUCUREȘTIUL EUROPEAN, BUCUREȘTIUL DE AFACERI, BUCUREȘTIUL PUBLIC, BUCUREȘTIUL CONECTAT.

PUG Dinamic abordează simultan cele șase paliere strategice, prin suprapunerea lor într-un sistem de reglementare integrat și coerent. Se construiesc astfel premisele unor scenarii de dezvoltare integrată, cu un grad mai mare de adaptabilitate, în strânsă legătură cu actualizarea periodică a bazelor de date. Dacă în primă fază bazele de date vor constitui suportul de lucru pentru PUG Dinamic, ulterior ele vor deveni un suport critic de decizie în aplicarea eficientă a politicilor urbane.

Bucureștiul … permanent / identitar / european / de afaceri / public / conectat

Bucureștiul permanent

BUCUREȘTIUL PERMANENT, de la policentric în 1800, la monocentric urban în 1900, trece printr-o distribuție de tip radial, arhipelag, în 1925, concomitentă cu procesul de consolidare urbană a centrului său inițial. După 1950, Bucureștiul își consolidează caracterul său de arhipelag, prin încurajarea unei soluții de dezvoltare urbană de tip extensiv, care a ignorat, în mare măsură, nucleul istoric, dezvoltând însă pe de altă parte centre urbane cu caracter rezidențial de tip locuințe colective, asociate platformelor industriale, generatoare de locuri de muncă. Astfel, Bucureștiul Permanent cuprinde elemente morfologice structurante ale teritoriului capitalei, în cadrul cărora se prefigurează intervenții destinate gestiunii bunei funcționări a sistemului urban (nucleul central, cartierele și zonele de țesut constituit);

Operațiunile urbane principale aferente palierului: regenerare, restructurare, reconversie.

Zonele vizate de acest palier:

Intervențiile ce vor fi prevăzute, monitorizate și implementate pe acest palier vor viza operațiuni de regenerare și restructurare prin:

Figura 3. București Permanent
Sursa: Soluție Tehnică PUG Dinamic, planșa Viziune.

Bucureștiul … permanent / identitar / european / de afaceri / public / conectat

Bucureștiul identitar

BUCUREȘTIUL IDENTITAR este rezultatul evoluției morfologice bazate pe cartiere care definesc tipologic și caracterizează inclusiv în această etapă istorică, trăsăturile, vocația și specificitatea Bucureștiului. Se menține structura spațială de tip arhipelag caracteristică, care începe însă să manifeste o problemă majoră, generată de barierele spațiale purtătoare de disparitate. Ele au fost generate fie de fracturi de tip funcțional (enclave, platforme și coridoare industriale), fie de fracturi de ordin spațial (țesuturi urbane destructurate sau coridoare urbane impenetrabile, generate de placările marilor bulevarde, create, la rândul lor, prin străpungerea si ruperea țesutului urban al orașului tradițional). Bucureștiul identitar accentuează așadar posibilitatea constituirii unor zone cu caracter dominant, rezultate din analiza morfologică, fiind astfel trasate 70 de cartiere, înțelese ca unități de gestiune urbană, care oferă o imagine mai clară a identității acestuia, furnizând un instrument eficient de planificare a diversității urbane;

Operațiunile urbane principale aferente palierului: reabilitare, dezvoltare.

Zonele vizate de acest palier:

Intervențiile ce vor fi prevăzute, monitorizate și implementate pe acest palier vor viza operațiuni de reabilitare și dezvoltare prin:

Figura 4. București Identitar
Sursa: Soluție Tehnică PUG Dinamic, planșa Viziune

Bucureștiul … permanent / identitar / european / de afaceri / public / conectat

Bucureștiul european

BUCUREȘTIUL EUROPEAN de astăzi este rezultatul lipsei de reglementare a recunoașterii, a înregistrării, a conservării, a restaurării și a punerii în valoare a patrimoniului construit și natural al municipiului București, ca resursă importantă de reprezentativitate și ca ofertă plauzibilă la nivel european. Această lipsă de reglementare, asociată unei politici statale de agresare a patrimoniului în ultimele decenii ale secolului XX, nu a fost contracarată după 1990 printr-o atitudine coerentă, instituționalizată la nivel național și municipal. A rezultat o degradare a patrimoniului, accentuată de lipsa unei politici de protecție reală. Pe acest palier, PUG Dinamic propune zone de dezvoltare strategică cu statut special, concomitent cu asigurarea mobilității la nivelul capitalei, cu referire inclusiv la zonele reprezentative ale orașului la nivel european (zonele istorice, nucleele de afaceri și cele de cultură, sport și agrement);

Operațiunile urbane principale aferente palierului: reabilitare, dezvoltare.

Zonele vizate de acest palier:

Intervențiile ce vor fi prevăzute, monitorizate și implementate pe acest palier vor viza operațiuni de reabilitare și dezvoltare prin:

Figura 5. București European
Sursa: Soluție Tehnică PUG Dinamic, planșa Viziune

Bucureștiul … permanent / identitar / european / de afaceri / public / conectat

Bucureștiul de afaceri

BUCUREȘTI DE AFACERI cuprinde elementele relaționate dezvoltării economice locale, punând accentul pe tendințele actuale și pe resursele de teren existente, pentru dezvoltarea unor funcțiuni de interes municipal și reprezentative la nivel metropolitan și european. Este urmărită astfel dezvoltarea unor poli dedicați diverselor activități productive sau terțiare superioare, în sistem teritorial echilibrat.

Operațiunile urbane principale aferente palierului: Reabilitare, reconversie, dezvoltare.

Zonele vizate de acest palier:

Intervențiile ce vor fi prevăzute, monitorizate și implementate pe acest palier vor viza operațiuni de reabilitare și dezvoltare prin:

Figura 6. București de Afaceri
Sursa: Soluție Tehnică PUG Dinamic, planșa Viziune

Bucureștiul … permanent / identitar / european / de afaceri / public / conectat

Bucureștiul public

BUCUREȘTIUL PUBLIC a cunoscut în perioada recentă o problematică care necesită de asemenea răspuns, generată de multiplicarea artificială a ofertei de spații „cu caracter public”, prin importul funcțional al conceptului de mall, a cărui prezență a prins rădăcini într-un mediu cultural echivoc, eterogen și lipsit de accesul la o structură spațială publică consolidată și validată istoric. PUG Dinamic urmărește integrarea spațiilor publice existente și propuse într-o rețea coerentă, concomitent cu creșterea accesibilității acestora, cu creșterea mobilității urbane, precum și prin asigurarea accesului la servicii publice de calitate.

Operațiunile urbane: Reabilitare, restructurare, dezvoltare

Zonele vizate de acest palier:

Intervențiile ce vor fi prevăzute, monitorizate și implementate pe acest palier vor viza operațiuni de reabilitare și dezvoltare prin:

Figura 7. București Public
Sursa: Soluție Tehnică PUG Dinamic, planșa Viziune

Bucureștiul … permanent / identitar / european / de afaceri / public / conectat

Bucureștiul conectat

BUCUREȘTI CONECTAT, cu referire la integrarea relaționării funcționale a municipiului București și zona sa periurbană (proiecte de dezvoltare în cooperare, obiective comune, gestiunea dezvoltării în zonele de contact urban-rural, mobilitate teritorială).

Operațiunile urbane: dezvoltare, restructurare

Zonele vizate de acest palier:

Intervențiile ce vor fi prevăzute, monitorizate și implementate pe acest palier vor viza operațiuni de reabilitare și dezvoltare prin:

Figura 8. București Conectat
Sursa: Soluție Tehnică PUG Dinamic, planșa Viziune